Το Παρατηρητήριο του Privacy Flag παρέχει μια ολιστική επισκόπηση της κατάστασης της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Εμφανίζει τα εμπειρικά δεδομένα κατά τρόπο απλό και κατανοητό, με αριθμητικές και γραφικές απεικονίσεις, που δείχνουν την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και προτύπων στο WWW, καθώς και τον εντοπισμό ζητημάτων που αφορούν παρωχημένες, ανασφαλείς, αλλά ακόμα ευρέως αναπτυγμένες τεχνολογίες. Το Παρατηρητήριο του PF μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, νομικούς, υπεύθυνους ανάπτυξης ιστοσελίδων, ερευνητές στον τομέα της ασφάλειας, επιστήμονες και επιχειρήσεις, αλλά κυρίως Ευρωπαίους πολίτες που ανησυχούν για το απόρρητο των ψηφιακών τους δεδομένων.

Link: http://app.privacyflag.eu:2080/privacy/addon/observatory.php